CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT IS ALTIJD BIJBELS

 

Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig zijn bij Gods aanwezigheid en van aandachtig luisteren naar zijn woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’, dat is echt en waarachtig, leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus een gids voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen. En daar hoort een goed verstaan van de Bijbel bij. Want de Bijbel is oorspronkelijk geschreven in vreemde talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks), door en voor mensen uit een ver verleden en met een andere cultuur, met een andere denk- en levenswijze. Daarom is de Bijbel soms ‘moeilijk’. Maar als we geloven dat die vreemde en soms moeilijke Bijbel ook voor ons levenswoorden bevat, dan hebben we alle reden om er een aandachtig en juist interpreterend oor aan te verlenen. Dit natuurlijk door een lezing die niet alleen trouw is aan de intentie van de schrijvers, maar ook een luisterend ‘oog en oor’ (de uitdrukking komt van prof. Antoon Vergote) heeft voor de wereld waarin we nu leven. We willen dus op het spoor komen van de inzichten die ons leven inspireren en onze geloofsbeleving richting geven en er biddend stil bij staan om ze in ons te verdiepen. Ook de zgn. lectio divina en de woorddienst van de eucharistie hebben hetzelfde doel.

2018-2019: 25ste werkjaar

JAARTHEMA DE BIJBEL BLIJFT INSPIREREN

In onze verdere verkenning van de Bijbelse spiritualiteit, kijken we in dit 25ste werkjaar naar dit eeuwenoude boek als steeds verdere borrelende bron van inspiratie en wijsheid. We laten ons leiden door een boek van het Vlaamse exegetenechtpaar Hans AUSLOOS en Bénédicte LEMMELIJN, De bijbel: een (g)oude(n) gids. Bijbelse antwoorden op menselijke vragen, ACCO, Leuven-Den Haag, 2012, vierde druk.

Het vooraf of achteraf lezen van dit boek in zijn geheel is geen noodzaak om aan de avonden van het Leerhuis deel te nemen. De lectuur is wel een aanrader.

* De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar op de tweede dinsdag van de maand plaats in de weekkapel van de Sint Jozefkerk. Ze vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.

Info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - dirk.masschelein@skynet.be & Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - h-debeuckelaere@scarlet.be

Het programma voor 2018-2019: (Alle in het overzicht geboden citaten komen uit het vermelde boek van Hans Ausloos en Bénédicte Lemmelijn. De cijfers naast het thema van de leeravond verwijzen naar de hoofdstukken van het boek die als inspiratie dienen.)

 

 

12 februari 2019:

OORSPRONG EN DOEL VAN ONS MENS-ZIJN

“God heeft de mensen bekleed met een kracht als de zijne.” (Jezus Sirach 16,24 – 17,14)

“Het scheppingsverhaal schildert een wereld zoals die zou moeten zijn: een wereld zonder bloedvergieten. Als dusdanig is het scheppingsgedicht een oproep aan het adres van de mens om, als beeld van God, te streven naar een wereld van rust en harmonie.” (o.c. blz. 114)

12 maart 2019:

DE JUISTE MAAT VAN WERK EN RIJKDOM

“Ieder mag er zoveel van nemen als hij voor zijn familie nodig heeft.” (Exodus 16, 13-31)

“Voor de Israëlische ballingen was de sabbat een nieuw houvast...” (o.c. blz. 110)

9 april 2019:

LIJDEN: OORZAAK VAN EEN BREUK MET GOD?

“Waarom leven voor een mens die niet meer weet waar naartoe?” (Job 3, 1-26)

“Lijden dat mensen over-komt, binnenbreekt in het bestaan en alles omver kan werpen… Wanneer mensen worden getroffen door lijden – tegenslag, ziekte of dood -, dan steekt steevast de waarom-vraag de kop op.” (o.c. blz. 167)

14 mei 2019:

GEWELD IN DE BIJBEL: BEELDTAAL OF REALITEIT?

“God was er zeer verdrietig om...” (Genesis 6, 1-22)

“Vele oudtestamentische teksten verwoorden een uitgesproken protest tegen elke vorm van geweld en geven blijk van het ideaalperspectief op een tijd van algehele harmonie en vrede.” (o.c. blz. 166)

11 juni 2019:

GODS LIEFDE AAN DEN LIJVE ERVAREN

“Hij is de aantrekkelijkheid zelf.” (Hooglied 5, 2-16)

“Hooglied legt integendeel getuigenis af van de stellige overtuiging dat dankzij de seksualiteit het verloren paradijs kan worden herwonnen, het meest diepmenselijke een uitdrukking vinden kan en het goddelijke in onze werkelijkheid ‘tastbaar’ aanwezig blijken kan.” (o.c. blz. 183)