spiritualiteit LEERHUIS VAN DE BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

LEERHUIS VAN DE BIJBELSE SPIRITUALITEIT

2020-2021: 27ste werkjaar

JAARTHEMA: LEVENSKRACHT PUTTEN IN BIJBELSE WIJSHEID

“Ook spreken over Bijbelse wijsheid is eigenlijk ten gronde spreken over levenswijsheid. Immers, de oudtestamentische wijsheidsliteratuur oriënteert zich voor en boven alles op de verwerkelijking van een zinvol menselijk leven.” (Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid.)

Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen. Dat geldt zeker ook voor de zgn. Bijbelse Wijsheidsliteratuur die we vinden in de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en de deuterocanonieke boelen Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach. We willen in dit werkjaar die Bijbelse wijsheid verkennen en nemen het boek Wijsheid van Jezus Sirach als uitgangspunt. We laten ons verder inspireren door volgende werken: Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid, Averbode, 2017 (BL) en Panc BEENTJES, De Wijsheid van Jesus Sirach, Damon, Budel, 2006.

De samenkomsten van het Leerhuis vallen ook dit werkjaar op de tweede dinsdag van de maand.

Zorgend voor veilig samenkomen in coronatijden komt het Leerhuis tot nader bericht samen in de Sint-Franciscuskerk (Assisilaan).

De samenkomsten vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.

Info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - dirk.masschelein@skynet.be & Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - h-debeuckelaere@scarlet.be

Het programma voor 2020-2021:

 

 

9 februari 2021:

VERGEVINGSGEZINDHEID: HET EINDE VAN WRAAK

“Zie door de vingers wat maar onwetendheid is.” (Jezus Sirach 28, 7)

“Zowel voor de een als voor de ander is ‘vergeving’ inderdaad een fundamentele existentiële werkelijkheid die, als ze diep gemeend en bewust voltrokken wordt, inderdaad de enige poort naar toekomst is, de enige mogelijke weg tot leven.” (BL)

Lezing uit Bénédicte LEMMELIJN, Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse Wijsheid.
Elk mens kwetst andere mensen, met of zonder opzet,
met of zonder voorbedachte rade, vroeg of laat, lichtjes of heel erg.
Ieder die gekwetst wordt, moet daarna opnieuw met zijn leven verder,
zelfs al leek het even of zelfs voor een hele wijle stil te staan of onder te gaan.
Maar ook ieder die gekwetst heeft, wordt langzaam maar zeker bewust
van wat er al dan niet met opzet gebeurd is,
krijgt spijt van wat de ander aangedaan werd,
kan het gedane niet meer keren
en moet desondanks toch ook verder met zijn leven.
Zowel voor de een als voor de ander
is ‘vergeving’ inderdaad een fundamentele existentiële werkelijkheid die,
als ze diep gemeend en bewust voltrokken wordt,
inderdaad de enige poort naar toekomst is, de enige mogelijke weg tot leven.
Vergeving is echter geen ‘makkelijk’ pleistertje,
geen snel en handig woordje ‘sorry’.
Vergeving impliceert iets heel moeilijk:
deemoedig erkenning van wat er gebeurd is.
Zonder erkenning van de gebrokenheid,
aan de actieve én aan de passieve kant, is er geen vergeving mogelijk.

 

 

9 maart 2021:

VRIENDSCHAP ALS KOSTBAAR GESCHENK

“Wie de Heer vreest houdt zijn vriendschap ongekreukt.” (Jezus Sirach 6, 17)

“Goede raad haal je enkel bij een oprecht betrokken mens en in de wijsheid van je eigen verstandsoordeel. Al zeker niet bij een afgunstig iemand. Voorzichtigheid is ook geboden bij wie je naar de mond praat, maar eigenlijk een achterliggende persoonlijke agenda hanteert.” (BL)

13 april 2021:

LOSLATEN VAN ANGST EN LEREN VERTROUWEN

“Wee het krachteloze hart: omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd.”

(Jezus Sirach 2, 13)

“Ontzag voor de Heer biedt een mens een grondhouding van vertrouwen, van ‘gedurfde’ zekerheid in het leven ondanks alles.” (BL)

11 mei 2021:

DANKBAARHEID EN EERBIED VOOR DE SCHEPPING

“Niets is te klein of gering voor Hem.” (Jezus Sirach 39, 20)

“Voor Jezus Sirach (en algemener ook het oudtestamentische wijsheidsdenken) is de wijsheid verbonden met en te vinden in heel de schepping.” (BL)

8 juni 2021:

GODS ZEGEN ERVAREN: JE VREUGDEVOL GEBORGEN WETEN

“Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen.” (Jezus Sirach 34, 20)

“Zegen: een existentiële geborgenheid in die mensoverstijgende werkelijkheid die God genoemd wordt en die tegelijkertijd, precies van daaruit oproept tot inzet naar buiten toe, waar ze op haar beurt ook voor uitkomt.” (BL)