Catechese

Eerste communie:


De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.
De eerste communie is de eerste keer dat een kind of volwassene de communie ontvangt. Het kind kan dan voor het eerst samen met zijn ouders volledig deelnemen aan de eucharistie. Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof. Ouders willen hun kind laten kennis maken met de gelovige gemeenschap, die in de eucharistie wekelijks samen komt rond Jezus Christus. Daarvoor werd reeds gekozen toen het kind gedoopt werd.
De gemeenschap met Jezus Christus wordt juist duidelijk in de communie, het breken en het delen van het brood.
Dit betekent iets voor het leven van allen die eraan deelnemen. Daardoor groeit er een verbondenheid met Christus en elkaar. Door aan de eucharistie deel te nemen proberen christenen solidair te leven als Jezus.

Hoe gebeurt de voorbereiding?

De voorbereiding op de eerste communie is een samenspel tussen gezin, school en parochie. Elk van hen speelt hier een even belangrijke rol, daarom wordt de viering ook door de drie partners samen voorbereid.
De inschrijving gebeurt via de school, gevolgd door een instapviering.
Kinderen die nog niet gedoopt zijn kunnen dit sacrament tijdens de voorbereidingsperiode ontvangen.

Samen groeien in geloof

september 2018 de uitnodigingen met de vraag of je het sacrament van het vormsel wil ontvangen in mei 2019 worden via de lagere scholen verspreid.
november we starten met de kerken Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus met de wekelijkse bijeenkomsten

NU GAAN WE SAMEN OP WEG
NAAST DE 10 CATECHESEBEURTEN OP MAANDAG OF WOENSDAG OF VRIJDAG

STAAN ER NOG WAT ACTIVITEITEN OP HET PROGRAMMA:

* Goede Week:

WE VIEREN MET ALLE LEDEN VAN DE PASTORALE EENHEID

Kom samen met ons allen de Goede Week beleven

dinsdag 16 april

VERZOENINGSVIERING

om 19 uur

in de kerk HEILIG HART

Witte Donderdag 18 april

HET LAATSTE AVONDMAAL

om 18 uur

in de kerk SINT JOZEF

Goede Vrijdag 19 april

HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS

om 18 uur

in de kerk SINT-JAN

Paaszaterdag 20 april

PAASWAKE

om 20 uur

in de kerk SINT-PETRUS EN PAULUS

Pasen zondag 21 april

PASEN

om 20 uur in de kerk Sint-Petrus en Paulus

VERRIJZENIS VAN JEZUS

We vieren in de verschillende kerken.

* Dinsdag 23 april om 19.30 u: Tweede contactavond

met alle ouders en vormelingen in Zaal “El Mar” Paster Pypestraat, 3, op het eerste verdiep.

* Woensdag 24 april van 14.00 u. tot 16.00 u. op bezoek bij de Clarissen

Gezamenlijke catechesebeurt: met alle vormelingen op bezoek bij de zusters Clarissen in de Mariakerkelaan.

* Weekend 4-5 mei 2019: TWEEDAAGSE

TWEEDAAGSE gaat door in de Karmel met alle vormelingen
van de kerken Heillig Hart, Sint Jozef en Sint Petrus en Paulus

* Zaterdag 11 mei:
om 14.00 u: Vormselviering
in de kerk Heilig Hart

22 jongeren wensen gevormd te worden,

Catechese voor elk van ons.

"Wij zouden willen dat het voorbereidingsjaar een heel bijzonder jaar wordt voor ieder van ons: een jaar van groei en inzet. Wij wensen dat het verhaal over Jezus ieder van ons stimuleert om iedere dag opnieuw voor Hem te kiezen.
De ouderavond was voor de kandidaat-vormelingen de gelegenheid bij uitstek voor een eerste kennismaking. Ieder stelde zich voor.

Elke bijeenkomst wordt bewust samen het kruisteken gemaakt, een gebaar dat in onze huidige maatschappij een beetje verwaarloosd wordt maar dat een kenmerk is en blijft voor ons, katholieke christenen. Daarom wordt wat uitleg gegeven over de betekenis van het kruisteken. Na zijn schandelijke dood aan het kruis is Jezus verrezen en heeft Hij ons op die manier hoop gegeven op een leven bij de Vader dat geen einde meer kent. Voor ons christenen is het kruis het symbool van de overwinning van Jezus op de dood. Het kruis heeft al wat ons belette om Jezus te beminnen uit de weg geruimd en heeft zó ruimte gemaakt voor ontmoeting met onze Redder en met onze medemensen in dienende liefde. Het kruisteken is ook een uitnodiging tot de Heilige Drievuldigheid om in ons leven te komen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het Onze Vader wordt gebeden, het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft geleerd. Dit gebed, waar alles in staat, is bestemd voor alle christenen.
Jezus, die God aanspreekt als papa, brengt ons in relatie met God die wij allen papa zullen noemen. Op die manier worden wij allemaal broers en zusters van Jezus en van elkaar. Wij vormen een grote familie waarvan alle leden door Christus gered werden en waar wij opgeroepen worden om dit te bewijzen door onze inzet en onze verklaringen.Het onze Vader is een mooi gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. De tekst van dit gebed kunnen wij ook in het evangelie terugvinden (Mt 6 9-13). Het is een krachtig gebed waar alles in staat. Als wij in ons leven niet de juiste woorden vinden om God aan te spreken of om Hem onze noden toe te vertrouwen kunnen wij Hem om hulp vragen en aanroepen door het Onze Vader te bidden. Jezus zelf zegt ons: 'Kijk hoe je met eenvoudige woorden  kunt bidden':
Onze Vader,
die in de hemel zijt,uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van  het kwade.
Amen.

Met andere woorden als uitleg:

Papa,
Die altijd bij ons zijt,
Dat ieder mens u prijst,
Dat wij onze naaste altijd met liefde en tederheid benaderen
opdat iedereen gelukkig zou zijn
Dat onze papa en mama werk mogen vinden en behouden
opdat wij het brood dat wij hebben kunnen blijven delen.
Vergeef ons het kwaad dat wij anderen hebben aangedaan,
Wij zullen ons best doen om ook het kwaad te vergeven dat anderen ons hebben aangedaan.
Help ons om op de juiste weg te blijven en om altijd het goede te doen.
Dank u wel.

1. Zoek eens uit:  waar woont Onze  Vader in dit gebed?
2. Welke zijn de woorden van lof aan de Vader in het begin van het gebed?
3. Wat vragen wij in dit gebed? Zeg het eens met de woorden uit het gebed zelf.

Wat is het vormsel?

Het vormsel is het tweede initiatiesacrament.
Bij het doopsel ontvangt de dopeling reeds de heilige Geest.
In de voorbereiding op het vormsel horen we spreken over de vernieuwing van de doopbeloften.
Het vormsel blijft verwijzen naar het doopsel. Het vormsel bekrachtigt het doopsel. Meer nog: het vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het doopsel gegeven werd.
Dat is de eerste betekenis van dit sacrament. En zo vangt de eigenlijke vormselliturgie ook aan. De kandidaten vernieuwen hun doopbeloften.
Het vormsel? Afscheid van de kerk of begin voorgoed?
Is het doopsel het sacrament van Pasen, dan is het vormsel het sacrament van Pinksteren. Op die dag drijft de Geest de apostelen naar buiten. Zo ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in een missionaire kerk op zich te nemen.
Dat is de tweede dimensie van het vormsel.
Wat is de kern van de liturgie van het vormsel?
Dat is de derde dimensie van het vormsel: een sterke binding aan Christus, door de Geest meer gelijkvormig worden aan Hem.
De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen, de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. (Lc. 4, 18-19)

Een plechtige communie.
De toediening van het vormsel gebeurt gewoonlijk tijdens de eucharistieviering,
dikwijls 'plechtige communie' genoemd. Zo zijn de drie initiatiesacramenten samen:
doopsel, vormsel en eucharistie.

Gevormd worden: praktisch

Het vormsel wordt op twee plaatsen georganiseerd binnen de pastorale eenheid:
In de kerk Sint-Jan Baptist en om beurt in de kerken Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus.
De voorbereiding begint met een uitnodiging meegegeven op school, na het invullen en bezorgen van deze op uw parochie volgt een persoonlijk gesprek. Aan de kandidaat-vormelingen en hun ouders wordt een engagement gevraagd. Jezus volgen is een uitdaging en een opdracht waar zowel de jongere als de ouders moeten achter staan.
De voorbereiding loopt van december tot aan het vormsel zelf in mei
En bestaat uit:

  • Een aantal eucharistievieringen waar de vormelingen op verwacht worden.
  • Een aantal gemeenschappelijke catechesemomenten waarin de verschillende groepen in onze kerkgemeenschap voorgesteld worden.
  • Catechesemomenten in kleine groepjes.
  • Een uitstap.

Wanneer je dus in het zesde leerjaar zit en je wil gevormd worden hou dan de vormsel folder die je in oktober op school krijgt goed in de gaten en schrijf je in in je parochie.
Geen folder ontvangen? Wacht niet te lang en contacteer je parochiesecretariaat.